Follow

Izimfundiso ZeBhayibheli
IBhayibheli linikeza iseluleko esingcono kunazo zonke emibuzweni enzima kakhulu ngokuphila. Ukuba usizo kwalo kuye kwabonakala phakathi neminyaka eminingi. Kule ngxenye, uzothola ukuthi iBhayibheli liwusizo kanjani.—2 Thimothewu 3:16, 17
jw.org/zu/izimfundiso-zebhayib

Sign in to participate in the conversation
Devanooga's Mastodon Instance

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!